Revision/Rådgivning

Revisionen ger en trovärdighet åt ett företags finansiella situation där årsredovisningen och revisionsberättelsen tillsammans är ett beslutsunderlag för företagets intressenter.

Revision innebär att en revisor granskar, bedömer och uttalar sig om ett företags redovisning och styrelsens förvaltning av företaget. Vid revisionen granskar revisorn bland annat företagets interna kontroll samt väsentliga balans- och resultatposter. Ett betydelsefullt inslag i revisionen är den analytiska granskningen med syftet att jämföra redovisade siffror med föregående år och att jämföra nyckeltal för olika år eller med andra företag i branschen. Genom kännedom om företagets interna kontroll, organisation och verksamhet tillförs ofta företaget ett mervärde i form av kvalificerad rådgivning från revisorn.

Tidigare skulle alla svenska aktiebolag enligt lag revideras. Nu är revisionsplikten avskaffad för många mindre företag och för dessa är det upp till företagen själva att välja hur man vill kvalitetssäkra sin redovisning. Behovet av revision beror bland annat på antal ägare, finansiering, verksamhetens komplexitet och hur du vill uppfattas av marknaden och din omgivning.

RÅDGIVNING

Revisorn jobbar inte enbart med revision utan kan löpande under året bistå med kvalificerad ekonomisk rådgivning och vara ett bollplank för att utveckla ditt företag. Då vi har en bra insyn i ditt företag och ser helheten kan vi med vår erfarenhet och kunskap om ekonomi, juridik och skatt vara en utmärkt rådgivare.